Grundejerforeningen

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 20.00, Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag 1: Bestyrelsen indstiller forslag om etablering af ”aktivitets-/picnicområde” på plænen ved petanquebanen. Se nedenstående beskrivelse.
 1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 2. Valg af formand.
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 4. Eventuelt.

Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.helenelyst.net. Foreningens regnskab og budgetforslag er fremsendt særskilt til parcelforeningernes repræsentanter. Regnskab og budgetforslag til rekvireres ved henvendelse til formanden

Supplerende materiale vedr. dagsordenspunkt 6 (indkomne forslag)

Forslag 1: Etablering af ”aktivitets-/picnicområde” på græs ved eksisterende petanquebane.

Baggrund: I forlængelse af det grønne udvalg 2018’s arbejde med planer for, hvorledes vi kan udvikle og anvende de store fælles grønne områder, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der etableres et ”aktivitets-/picnicområde” på græsset ved den eksisterende petanquebane.

Formålet: Ideen med aktivitets-/picnicområdet er, at imødekomme behovet for øgede aktivitetsmuligheder for større børn og unge, at danne et naturligt samlingssted for områdets beboere generelt og, at skabe mere indbydende og atmosfærefyldte omgivelser.

Omfang: Det centrale element i forslaget er etablering af en forhindringsbane som eksempelvis skitseret af firmaet Aktiv Ude, hvortil kommer en karrusel og borde-/bænkesæt. Området omkrandses af ny beplantning, som skal skabe læ og give området rammer. Overskydende jord anvendes i området til at skabe forhøjninger i beplantningen.

Supplerende materiale: Det grønne udvalgs forslag med tilhørende skitse for områdets indretning er tidligere udsendt til parcelforeningernes repræsentanter. Forslaget kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

Økonomisk ramme: Forslaget inkluderer et samlede budget inkl. godkendelser, komplet montage og beplantning samt disponering af overskudsjord m.v. på 300.000,- kr. inkl. moms. Forslaget er indarbejdet i det foreslåede budget for 2019.

Med venlig hilsen

Kim Brinck

(Formand)

Om grundejerforeningen

Herunder finder du oplysninger om Grundejerforeningen, der dækker vejene Helenelyst, Porskær og Laskedalen i Brabrand.

Grundejerforeningen er sammensat af 8 parcelforeninger. Hver parcelforening har sin egen bestyrelse og vedtægter, men samles i den store grundejerforening. I grundejerforeningens bestyrelse sidder der en repræsentant for hver parcelforening.

Se gældende Vedtægter  for den store grundejerforening here.

Se Ordensreglement  her.

Husk også at besøge os på Facebook.

Helenelyst Nyt  eller  Køb og sælg Helenelyst

Medlemmerne af Grundejerforeningen:

Parcelforening 1:   (Helenelyst 5-127)
Charlotte Jacobsen (Kasserer)
chajac62@gmail.com

Parcelforening 2:  (Laskedalen 1-71)
Anders Lynge Haagensen
lyngehaagensen@hotmail.com

Parcelforening 3: (Laskedalen 2-72)
Kim Brinck (Formand)
kimb@ramboll.com

Parcelforening 4: (Helenelyst 2-68)
Soner R. Özkaya

sonerozkaya88@gmail.com

Parcelforening 5: (Helenelyst 156-306)
Kim Jönsson
vejforeningen_buen@hotmail.com
helenelyst156til306@gmail.com

Parcelforening 6: (Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470, storparcel matr. Nr. 6A 6G)
Jørgen Sørensen
jososoft@gmail.com

Parcelforening 7: (Porskær 1-54)
Karen Skærbæk Gleit
karengleit@gmail.com

Parcelforening 8: (Laskedalen 74-106, 101-129)
Torben Kolding
ttkolding@hotmail.com

Kontaktperson for din ejerforening finder du under de respektive parcelforeninger.