Ordensreglement

Ordensreglerne er udfærdiget med henblik på at gøre ophold og beboelse i området behageligt for alle samt at sikre at foreningens grønne arealer altid fremstår ryddelige og velholdte.

Ordensreglementet er et supplement til lokalplanen for området samt vedtægter for grundejerforeningen.

Trafikforhold:

Skilte med langsom kørsel skal respekteres, og i almindelighed opfordres til forsigtig kørsel pga. de mange børn i området. Overtrædelse vil blive påtalt og i yderste tilfælde politianmeldt.

Beboerpersonbiler skal generelt parkeres på egen grund og IKKE på vejene. Det er de for smalle til. Gæster kan i forbindelse med besøg parkere på vejen eller på vendepladser hvis der ikke er plads på egen grund. Der må ikke parkeres på græsarealer under nogen omstændigheder.

Campingvogne/trailere og store varevogne der ikke kan parkeres på egen grund henvises til lastbilparkeringen ved Helenelyst.

Cykling eller knallertkørsel er ikke tilladt i bede eller nyanlagte græsarealer. Omkring bomme på stier er det ikke tilladt at køre uden om og over græsarealer.

Unødvendig benyttelse, ræs og afprøvning af knallerter og motorcykler etc. er ikke tilladt på området.

Husdyrhold:

Husdyrhold må ikke være til gene for omgivelserne mht. støj og hygiejne. Der henstilles således til at der ikke holdes duer og høns og lignende.

Ved luftning af hunde SKAL efterladenskaber fjernes uanset hvor de opstår, dvs. også på grusstier og græsarealer. Hunde må ikke færdes uden opsyn og uden fuld kontrol, det betyder at hunde altid er i  snor.

Hunde må aldrig luftes på legepladser.

Det er foreningens ønske at man ikke anskaffer såkaldte kamphund. Der henvises til gældende Dansk Dyreværns kamp- og muskelshundeliste.

Affald

Det er strengt forbudt at bruge fællesarealerne til bortskaffelse af affald, det være sig haveaffald eller andet affald. Oprydning vil ske på synderens regning.

Afbrænding af affald, bortset fra haveaffald er ikke tilladt.

Støj

Ved brug af støjende maskiner som motorsave, havefræsere, plæne- og hækkeklippere skal der tages hensyn til naboer. Det henstilles at brug af støjende maskiner kun finder sted på hverdage i tidsrummet 08.00 til 20.00 eller weekender og helligdag i tidsrummet 10.00 til 20.00 samt at brugen finder sted i én sammenhængende periode.

Hegn og hæk 

Hegn eller beplantning skal etableres og holdes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Medlemmerne har pligt til at holde disse i god stand, ligesom beplantning mod vej eller sti ikke må være til gene for forbipasserende.

Den enkelte grundejer må vedligeholde et område på op til 30 cm fra skel ind på fællesarealet for ukrudt samt klippe græs op til 100 cm ind på fællesarealet.

Postkasser og skraldestativer skal anbringes på egen grund og ikke i rabatten.

Beplantning på fællesarealer

Beboere i området kan i rimeligt omfang frit gøre brug af frugttræer og buske i området.

Det er ikke tilladt at beskære eller beplante vegetation på fællesarealerne.

Foreningens hjemmeside

Det er ikke tilladt at benytte foreningens hjemmeside (www.helenelyst.net) til at rundsende reklamemateriale eller politisk agitation.

Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 25. Maj 2010